Ubezpieczenie


Wariant rozszerzony obejmuje:

 •  pokrycie kosztów leczenia w wypadku konieczności skorzystania z pomocy lekarskiej lub hospitalizacji, transportu oraz repatriacji; w tym: -powstałe na skutek pandemii choroby zakaźnej; suma ubezpieczenia 40 000 EUR 
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków:
  - na wypadek śmierci 10 000 PLN
  - trwały uszczerbek na zdrowiu 20 000 PLN
 • natychmiastowa 24 h pomoc "assistance" - w ramach sumy KL
 • odpowiedzialność cywilna:
  - szkody na osobie 100 000 EUR
  - szkody na mieniu 20 000 EUR
 • ubezpieczenie bagażu 1 600 PLN
 • dodatkowe świadczenie do kwoty 1000 EUR w przypadku obowiązkowej kwarantanny podczas urlopu* 

Wariant rozszerzony z Assistance Auto obejmuje: 

 • pokrycie kosztów leczenia w wypadku konieczności skorzystania z pomocy lekarskiej lub hospitalizacji, transportu oraz repatriacji; w tym: -powstałe na skutek pandemii choroby zakaźnej; suma ubezpieczenia 40 000 EUR 
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków:
  - na wypadek śmierci 10 000 PLN
  - trwały uszczerbek na zdrowiu 20 000 PLN
 • natychmiastowa 24 h pomoc "assistance" - w ramach sumy KL
 • odpowiedzialność cywilna:
  - szkody na osobie 100 000 EUR
  - szkody na mieniu 20 000 EUR
 • ubezpieczenie bagażu 1 600 PLN
 • assistance samochodu do 2,599t  –    15 000 PLN na samochód
 • dodatkowe świadczenie do kwoty 1000 EUR w przypadku obowiązkowej kwarantanny podczas urlopu* 

Wariant podstawowy obejmuje: 

 • pokrycie kosztów leczenia w wypadku konieczności skorzystania z pomocy lekarskiej lub hospitalizacji, transportu oraz repatriacji; suma ubezpieczenia 10 000 EUR
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków:
  - na wypadek śmierci 5 000 PLN
  - trwały uszczerbek na zdrowiu 10 000 PLN
 • natychmiastowa 24 h pomoc "assistance" - w ramach sumy KL

* dodatkowe świadczenie polegające na zwrocie kosztów dodatkowego zakwaterowania, wyżywienia i transportu maksymalnie do kwoty 1000 EUR, w przypadku, gdy Ubezpieczony będzie zmuszony przedłużyć swój pierwotnie zaplanowany pobyt z powodu objęcia go przez lokalne służby sanitarne obowiązkową kwarantanną na skutek kontaktu z osobą chorą na Covid-19 lub podejrzaną o zakażenie koronawirusem SARS-Cov-2, o ile kwarantanna nie zakończy się do planowanego dnia zakończenia podróży. 
 

Rezygnacja i przerwanie podróży COV jest rozszerzony o dodatkową ochronę, która obejmuje: 

 • zwrot kosztów rezygnacji z podróży, jakie powstaną w związku z: 
  - zachorowaniem na Covid-19 Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży (dodatni wynik testu), 
  - zachorowaniem na Covid-19 najbliższego krewnego Ubezpieczonego, skutkującym koniecznością leczenia szpitalnego (hospitalizacją), która nie zakończy się do daty rozpoczęcia podróży, 
 • zwrot kosztów przerwania podróży gdy przyczyną przerwania jest nagłe zachorowanie na Covid-19 najbliższego krewnego Ubezpieczonego, powodujące konieczność natychmiastowej hospitalizacji, 

Suma ubezpieczenia jest równa cenie rezerwacji jednak nie wyższa niż 12 000 PLN od osoby, udział własny 20% kosztów rezygnacji.